Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website of een van de websites van TransFollow BV gelden, naast de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de volgende voorwaarden. Het gebruik van een van deze websites, hierna te noemen ‘deze website’, betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken over TransFollow en haar activiteiten. Deze informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en/of verwijderd. TransFollow aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie werd door TransFollow verstrekt zonder enige (impliciete) garantie van juistheid, volledigheid of geschiktheid. Wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat TransFollow BV niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij als gevolg van nalatigheid of ander ongepast gedrag, in verband met het gebruik van de informatie, het materiaal en/of de diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van de informatie, het materiaal en/of de diensten van websites in verband met deze website, behalve voor zover deze schade is de opzet van de kant van TransFollow BV.

Gebruikers van de website wordt daarom geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen of onafhankelijk onderzoek te doen voordat de op de website verkregen informatie wordt gebruikt.

Auteursrecht

De website is eigendom van TransFollow BV. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website, waaronder maar niet beperkt tot de tekst, de vormgeving, de afbeeldingen en de geluiden, berusten bij TransFollow BV of derden die dit (beeld)materiaal met toestemming van TransFollow BV ter beschikking hebben gesteld.

De inhoud van de website mag niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TransFollow BV, zonder afbreuk te doen aan beperkingen in de wet.

Hyperlinks

Het maken van hyperlinks naar deze website is in principe toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door partijen die niet van TransFollow BV zijn. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak. Het vermelden van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring door TransFollow BV van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of connectie met de derden die deze sites beheren.

E-mail

De informatie die in het e-mailbericht wordt verzonden met betrekking tot deze disclaimer is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Publicatie, verveelvoudiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afzender, die niet verantwoordelijk is voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. De afzender kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht virusvrij is, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder onderschepping of tussenkomst van onbevoegde derden. Als het e-mailbericht niet aan u is gericht, stuur het dan terug naar de afzender en verwijder en vernietig het origineel en eventuele kopieën.

Privacy

De zorgvuldige omgang met de gegevens van de bezoekers van deze website is voor TransFollow BV een bron van grote zorg. De website is ingericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en is van toepassing op uw gebruik van deze website: Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat wij derden inschakelen om bepaalde diensten uit te voeren, zoals het versturen van orders. In dat geval moeten bepaalde persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt, uitsluitend voor het doel in kwestie, en deze derden zullen de gegevens vertrouwelijk behandelen zoals wij dat zelf doen. Indien u via de website orders plaatst met behulp van uw creditcard of een andere betaalkaart, geven wij de kaartgegevens door aan de bank of creditcardmaatschappij ter autorisatie van de transactie en de uiteindelijke betaling De informatie die TransFollow BV verzamelt tijdens het gebruik van deze website (door het gebruik van cookies), wordt door TransFollow BV gebruikt voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van de websites. Afgezien van het gebruik van cookies, onthouden wij ons van het automatisch registreren of verzamelen van gegevens, behalve de informatie die u specifiek aan ons verstrekt. U kunt uw computer zo configureren dat u cookies weigert te accepteren, maar dit belemmert de toegang tot delen van de website.

Alle informatie die wordt verzameld met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en kan niet worden herleid tot een natuurlijke persoon. Het vastleggen van persoonlijke gegevens mag alleen plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats als dit in overeenstemming is met het doel van de verzameling van die persoonsgegevens, inclusief – maar niet beperkt tot – marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen van TransFollow BV, kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@TransFollow.org met het verzoek uw gegevens te verwijderen.

Toegang

TransFollow BV behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, gebruikers de toegang tot de website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden

TransFollow BV behoudt zich het recht voor de voorwaarden waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen en deze wijzigingen in werking te laten treden met onmiddellijke ingang na publicatie op deze website of de directe link naar deze website.

Neem contact met ons op over deze website

Voor alle vragen, opmerkingen en andere mededelingen over de producten die via deze website worden aangeboden, kunt u het e-mailadres info@TransFollow.org. gebruiken. 

Hofweg 33
3631 XD Nootdorp

Postbus 24023,
2490 AA Den Haag

Telefoon algemeen: +31 88 55 255 00
E-mail: info@TransFollow.org